Rekrutacja: Specjalista/tka ds. kadr i płac

Dyrektor Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy działając na podstawie § 9 ust. 2 Statutu Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Specjalista ds. kadr i płac

Wymiar etatu

1 (jeden etat)

Miejsce wykonywania pracy

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

ul. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa

Planowany termin zatrudnienia: od czerwca 2022 r.

Warunki pracy

Budynek umożliwia wjazd wózkom inwalidzkim. Wewnątrz budynku: winda umożliwiające wjazd osobie na wózku inwalidzkim oraz łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Szerokość ciągów komunikacyjnych umożliwiająca poruszanie się osób na wózkach inwalidzkich. Nie występują uciążliwe, szkodliwe oraz niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

Czynności płacowe:

– kompleksowa obsługa wypłat osobowych m.in.: sporządzenie list płac, prowadzenie kart wynagrodzeń, wypłata świadczeń np. z ZFŚS, BHP. Rozliczanie ryczałtów samochodowych, podróży służbowych pracowników, ekwiwalentów itp.;

– wypłata zasiłków ZUS (w tym: rejestry zwolnień, karty zasiłkowe, weryfikacja poprawności składanej przez pracowników dokumentacji zasiłkowej);

– przygotowywanie płatności w bankowości elektronicznej;

– prowadzenie rozliczeń i sprawozdawczości z US, ZUS, PFRON, GUS;

– kompleksowa obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło);

– sporządzanie analiz, raportów i zestawień dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań;

 – archiwizowanie dokumentów.

Czynności kadrowe:

– kompleksowa obsługa personalna pracowników DK KADR w zakresie wynikającym z przepisów prawa pracy oraz wewnętrznych regulacji;

– wydawanie nowo zatrudnionym skierowań na wstępne badania lekarskie, dokumentów niezbędnych do zatrudnienia oraz druków kwestionariuszy i oświadczeń, które zatrudniany pracownik obowiązany jest przedłożyć pracodawcy;

– nawiązywanie stosunku pracy (sporządzanie umów o pracę, informacji o warunkach zatrudnienia, o przetwarzaniu danych osobowych, w tym – w porozumieniu z Pracodawcą, upoważnień do przetwarzania danych osobowych dla stanowisk, których charakter pracy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych lub przebywaniem w pomieszczeniach, których te dane są przetwarzane);

– rozwiązywanie stosunku pracy (m.in. sporządzanie wypowiedzeń umów o pracę, porozumień o rozwiązaniu umowy, świadectwa pracy, wydawanie kart obiegowych);

– przygotowywanie porozumień i wypowiedzeń zmieniających w związku ze zmianą warunków zatrudnienia pracowników (dotyczących np. zmiany uposażeń, stanowisk pracy, miejsca pracy itp.);

– zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracowników i kart ewidencyjnych pracowników, administrowanie aktami osobowymi zgodnie z wymaganiami prawa pracy;

– prowadzenie kart ewidencji czasu pracy pracowników;

– sporządzanie powiadomień o udzielaniu pracownikom urlopów związanych z rodzicielstwem (macierzyński, ojcowski, wychowawczy) i urlopów bezpłatnych;

– sporządzanie powiadomień o przyznanych pracownikom nagrodach jubileuszowych oraz odprawach emerytalnych i rentowych;

– przygotowanie rocznych list obecności;

– współudział i ścisła współpraca w przygotowywaniu projektów regulaminów, polityk i zasad w obsługiwanym zakresie merytorycznym.

Nasze wymagania:

– biegła znajomość przepisów prawa pracy, podatkowych i ubezpieczeń społecznych, PFRON, RODO, ZFŚS;

– biegła znajomość zagadnień związanych z naliczaniem wynagrodzeń, w tym wynagrodzeń chorobowych i zasiłków ZUS;

– doświadczenie w prowadzeniu ewidencji i rozliczania czasu pracy;

– znajomość ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

– znajomość Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury;

– znajomość ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o odpowiedzialności za naruszenie finansów publicznych;

– znajomość ustawy o rachunkowości i podstaw księgowości

– znajomość programu ENOVA oraz Płatnik, MS Office;

– dobra organizacja pracy, samodzielność, rzetelność, staranność i sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań;

– wykształcenie: wyższe,  kierunkowe;

– doświadczenie: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na takim samym lub zbliżonym  stanowisku, praktyka w księgowości i w kadrach w instytucji kultury.

Oferujemy:

– stabilną pracę w nowej siedzibie Domu Kultury „KADR”;

– stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;

– zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin;

– możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane do złożenia dokumenty i oświadczenia

1. List motywacyjny.

2. Życiorys (CV), uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej.

Terminy i miejsce składania dokumentów

Dokumenty aplikacyjne należy złożyć do dnia 6 czerwca 2022 r., godz. 15.00.

Zeskanowane dokumenty aplikacyjne należy przesłać na adres: rekrutacja@dkkadr.waw.pl wpisując w temacie wiadomości – „Rekrutacja na stanowisko Specjalisty ds. kadr i płac”

Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.  Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji: Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę: Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym w procesie rekrutacyjnym na stanowisko Specjalista ds. kadr i płac prowadzonym przez Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. W. Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa Data podpis …………………………….. Do pobrania klauzula informacyjna: https://www.dkkadr.waw.pl/wp-content/uploads/2019/08/klauzula-informacyjna-1.pdf