Rekrutacja: Kierownik/ Kierowniczka Działu Programowego

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy poszukuje Kierowniczki/Kierownika Działu Programowego.

Domu Kultury „KADR” zlokalizowany jest przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie, w nowoczesnym gmachu o powierzchni 7000 m2. Jest jednym z większych domów kultury w Warszawie. Mieści w sobie: 15 pracowni edukacyjnych, salę widowiskową dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnię, 2 tzw. domy sąsiedzkie, salę kameralną i wiele innych.

Dział Programowy zajmuje się planowaniem, organizacją i realizacją programu działalności merytorycznej DK KADR, odpowiada za wszystkie imprezy kulturalne i artystyczne (festiwale, przeglądy, wystawy, koncerty, spektakle). Opracowuje roczne i miesięczne plany działalności DK KADR, planuje, organizuje i nadzoruje bieżącą działalność sekcji i warsztatów, współpracuje z organizacjami pozarządowymi, nieformalnymi grupami mieszkańców oraz zewnętrznymi twórcami. Zajmuje się przygotowaniem projektów partnerskich oraz współpracuje z podmiotami zewnętrznymi w ramach realizacji programów miejskich. Przygotowuje, realizuje i rozlicza projekty finansowane ze źródeł zewnętrznych — w tym z funduszy UE. Prowadzi stronę internetową DK KADR oraz wszystkie jego serwisy społecznościowe, kreuje pozytywny wizerunek DK KADR na zewnątrz i podtrzymuje pozytywną komunikację wewnętrzną, opracowuje i realizuje plan marketingowy i promocyjny DK KADR, prowadzi sprawy związane z wynajmem powierzchni budynku. Planuje działania promocyjne, opracowuje materiały promocyjne, graficzne, tworzy dokumentacje fotograficzną i audiowizualną z prowadzonych działań. Prowadzi archiwizację dokumentów i przekazuje do archiwum akt zgodnie z wewnętrznymi przepisami.
W skład działu wchodzą 4 zespoły: zespół komunikacji i promocji, zespół repertuaru, zespół projektów społeczno-kulturalnych, zespół edukacji kulturalnej oraz instruktorzy.

Jako Kierowniczka/Kierownik Działu Programowego będziesz odpowiedzialny/a za prawidłową pracę i funkcjonowanie całego działu. Twoim bezpośrednim przełożonym będzie dyrektor DK KADR.

Do zadań Kierowniczki/Kierownika Działu Programowego należeć będzie m. in.:

1. organizowanie oraz planowanie pracy działu i podległych pracowników;
2. ustalanie zakresów obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień dla podległych pracowników;
3. przydzielanie prac podległym pracownikom i udzielanie wytycznych co do sposobu ich wykonania;
4. nadzorowanie prawidłowego i terminowego wykonania przez podległych pracowników zleconych zadań;
5. merytoryczna ocena pracy podległych pracowników;
6. rekrutacja pracowników do podległego działu oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy;
7. zapewnienie właściwego wykorzystania wiedzy i umiejętności podległych pracowników, dbałość o ich rozwój zawodowy oraz kształtowanie właściwych stosunków międzyludzkich;
8. wnioskowanie w sprawach wynikających ze stosunku pracy podległych pracowników;
9. kontrola i nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników regulaminu pracy, dyscypliny pracy, etyki zawodowej, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz obowiązujących normatywów wewnętrznych oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
10. nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących ochrony informacji prawnie chronionych;
11. dbanie o stan pomieszczeń, wyposażenia i majątku, będących w użytkowaniu podległego działu oraz ich należyte zabezpieczenie;
12. podpisywanie dokumentów wewnętrznych i zewnętrznych w zakresie merytorycznym działu — w granicach posiadanego umocowania;
13. opiniowanie, stosownie do zakresu posiadanych kompetencji, projektów zarządzeń, wniosków i innych dokumentów przedkładanych Dyrektorowi;
14. przygotowywanie dokumentów dla Dyrektora, projektów procedur i instrukcji oraz sprawozdań dotyczących zagadnień z zakresu zadań podległego działu;
15. przestrzeganie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz zarządzeń wewnętrznych (w tym regulaminów i instrukcji).

Kompetencje i wymagania:
1. wykształcenie wyższe – wykształcenie wyższe w obszarze zarządzania projektami, zasobami ludzkimi lub kulturoznawstwo/nauki humanistyczne i artystyczne;
2. posiadanie wiedzy i doświadczenia (minimum 3 lata) w prowadzeniu projektów z obszaru kultury i/lub zarządzania projektami innymi niż kulturalne;
3. doświadczenie w zakresie zarządzania zespołem – mile widziane doświadczenie z tego zakresu w instytucjach użyteczności publicznej (instytucjach kultury);
4. bardzo dobra organizacja pracy, terminowość, umiejętności pracy pod presją czasu;
5. nastawienia na rozwiązywanie problemów, umiejętności interpersonalne, zaangażowanie i inicjatywa w działaniu, wielozadaniowość i umiejętność pracy w zespole;
6. dobra znajomość pakietu MS Office, G-Suite (gmail, kalendarz, dysk google);
7. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
8. wysoka etyka zawodowa i wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
1.stabilną pracę w kreatywnym zespole, w siedzibie Domu Kultury KADR;
2.stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
3.zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin, możliwa praca zmianowa;
4.możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Termin przyjmowania ofert:
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 21.05. 2021 r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).

Wszystkim Kandydatom i Kandydatkom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi osobami. Pozostałym dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji:
Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę informacyjną dotyczącą danych osobowych dla kandydatów do pracy.