Rekrutacja: Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego

Dom Kultury Kadr poszukuje Kierownika/Kierowniczki Działu Administracyjno-Technicznego.

Do zadań przyszłego Kierownika/Kierowniczki należeć będzie kompleksowa obsługa administracyjno-techniczna nowego budynku Domu Kultury Kadr, zlokalizowanego przy ul. Rzymowskiego 32 w Warszawie. Jest to jedna z flagowych inwestycji Urzędu Dzielnicy Mokotów, nowoczesny gmach o powierzchni 7000 m2. Siedziba ta stanie się jednym z większych domów kultury w Warszawie. Skalę inwestycji podkreślają liczby: 15 pracowni edukacyjnych, sala widowiskowa dla 232 widzów, podziemny parking, kawiarnia, 2 tzw. domy sąsiedzkie, sala kameralna i wiele innych.
W zakresie obowiązków Kandydata/Kandydatki będzie nie tylko sprawowanie bieżącego nadzoru nad eksploatacją budynku, ale także planowanie i inwestycje, obsługa komercyjnych najmów sal itp.

Do zadań Kierownika/Kierowniczki należeć będzie m. in.:
1. Koordynacja całokształtu zadań administracyjno-technicznych Domu Kultury Kadr.
2. Kierowanie Działem składającym się pracowników technicznych (akustycy, oświetleniowcy, obsługa szatni itd.).
3. Nadzór i kontrola nad stanem technicznym nad obiektem i sprzętów będących w posiadaniu lub zarządzaniu Kadru, oraz dbałość o ich estetykę, czystość, zapewnienie i przestrzeganie warunków BHP, czuwanie nad gwarancjami i konserwacją poszczególnych urządzeń i systemów.
4. Prowadzenie wszelkich spraw związanych z administracją majątku Kadru wraz z odpowiedzialnością materialną:
? w uzgodnieniu z Dyrektorem przygotowuje umowy z dostawcami usług (media, ochrona, sprzątanie, firma obsługująca kawiarnię itd.),
? przygotowuje umowy wynajmu i dzierżawy pomieszczeń i przestrzeni, ogłasza przetargi itp.,
? zarządza parkingiem podziemnym,
? dba o aktualną wiedzę w zakresie procedur przetargowych i remontowych,
? dba o pozyskiwanie środków z funduszy europejskich i pozaeuropejskich na remonty i rewitalizację budynku,
? dba o terminowe wpłaty należności i zgodnie z umową wykorzystanie wynajmowanych przestrzeni,
? dąży do poszukiwania nowych i doskonalenia dotychczasowych form pracy,
? odpowiada za terminowe dokonywanie opłat związanych z eksploatacją budynku (sprawdza i zatwierdza merytorycznie rachunki),
? zapewnia i dba o przestrzeganie warunków BHP,
? na podstawie uprawnień i własnego zakresu obowiązków, opracowuje zakres czynności dla podlegających mu pracowników,
? odpowiada za zaopatrzenie w materiały i sprzęty niezbędne do funkcjonowania,
? planuje, realizuje i pełni nadzór nad remontami bieżącymi obiektu.

5. Współpracuje z działami merytorycznymi zapewniając pomoc administracyjną i techniczną.
Monitoruje kalendarz zajętości sal i pomieszczeń.

6. Odpowiada i prowadzi następującą dokumentację:
? katalog posiadanej dokumentacji,
? dziennik kontroli sprzętu i obiektu,
? teczka zleceń usług remontowych i konserwacyjnych,
? teczka zamówień materiałowych,
? teczka gwarancji i instrukcji sprzętu technicznego,
? dokumentacja zakupu i zużycia środków czystości i materiałów biurowych,
? prowadzenie wszystkich ksiąg inwentarzowych,
? prowadzenie innej dokumentacji nie objętej wykazem, a wynikającą z potrzeb w trakcie pracy.

7. Odpowiada za dyscyplinę i efekty pracy podległych pracowników.

8. Wykonywanie innych prac zleconych przez Dyrektora Kadru.

Kompetencje i wymagania:
a) doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika/kierowniczki administracyjno-technicznego/nej minimum 5 letnie,
b) preferowane kierunki studiów i wykształcenia: administracja, zarządzanie, studia techniczne,
c) znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym, w mowie i piśmie,
d) bardzo dobra organizacja pracy, komunikatywność,
e) umiejętność zarządzania zespołem,
f) umiejętność pracy pod presją czasu, sprawnego podejmowania decyzji,
g) dyspozycyjność, samodzielność, wysoka kultura osobista.

Oferujemy:
a) stabilną pracę w kreatywnym zespole, w nowej siedzibie DK Kadr,
b) stałe zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
c) zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin,
d) możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

Termin przyjmowania ofert:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego do dnia 2 czerwca 2017 r. na adres rekrutacja@dkkadr.waw.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać stanowisko pracy).
Wszystkim Kandydatom zapewniamy całkowitą dyskrecję. Informujemy, ze skontaktujemy się tylko w wybranymi Kandydatami. Pozostałym osobom dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Nadesłanych dokumentów nie zwracamy.

Do celów rekrutacyjnych prosimy zawrzeć w aplikacji niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz.U.2016 r. poz. 922).