Regulamin Retro Akademii

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Zajęcia artystyczne, kulturalne, edukacyjne i ruchowe to spotkania o charakterze animacyjnym prowadzone w okresie od września/października 2019 r. do czerwca 2020 r. nietworzące zamkniętego cyklu spotkań.
2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Retro Akademii w sezonie 2019/2020 jest zapisanie się poprzez stronę internetową www.dkkadr.waw.pl na wybrane zajęcia. Ze wskazanej strony internetowej Uczestnik zostanie przekierowany na stronę ?Strefa Zajęć?, na której nastąpi proces rejestracji. Potwierdzenie rejestracji otrzymają Państwo w założonym profilu na stronie ?Strefy Zajęć?. W przypadku braku możliwości zapisu przez Internet dopuszcza się wypełnienie Deklaracji Uczestnictwa, dostępnej w recepcji DK ?KADR?.
3. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej.
4. Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania o ewentualnej rezygnacji z zajęć najpóźniej do 5. dnia danego miesiąca.
5. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
6. Instruktorzy mają prawo do:
1) niewpuszczenia na zajęcia uczestnika w przypadku zaległości w opłatach za zajęcia;
2) skreślenia z listy uczestnika zalegającego z opłatami;
3) skreślenia z listy uczestników zajęć osób, których zachowanie odbiega od ogólnie przyjętych norm.

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku:
1) choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora;
2) gdy na terenie DK ?KADR? odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć;
3) zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani: telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora.
3. DK ?KADR? zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa, w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego.
4. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem.
Dom Kultury ?KADR? info@dkkadr.waw.pl, ul. Rzymowskiego 32
w Dzielnicy Mokotów, +48 22 843 88 81, 02?697 Warszawa
m. st. Warszawy www.dkkadr.waw.pl, NIP: 521-14-42-401

ZASADY KORZYSTANIA Z PRACOWNI I SAL ZAJĘCIOWYCH
W trakcie sezonu 2019/2020 przewiduje się następujące przerwy w realizacji zajęć:
1) od 1 listopada (piątek) do 3 listopada (niedziela) 2019 r.;
2) 11 listopada (poniedziałek) 2019 r.;
3) zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia (poniedziałek) 2019 r. do 1 stycznia (środa) 2020 r.;
4) 6 stycznia (poniedziałek) 2020 r.;
6) ferie zimowe: 10 lutego (poniedziałek) do 23 lutego (niedziela) 2020 r.;
7) wiosenna przerwa świąteczna: od 9 kwietnia (czwartek) do 14 kwietnia (wtorek) 2020 r.;
8) od 1 maja (piątek) do 3 maja (niedziela) 2020 r.;
10) 11 czerwca (czwartek) 2020 r. do 14 czerwca (niedziela) 2020 r.
11) zajęcia trwają do 26 czerwca 2020 r.

PŁATNOŚĆ ZA ZAJĘCIA
1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Retro Akademii.
2. Opłaty za zajęcia dokonywane są przed pierwszymi zajęciami do 5. dnia każdego miesiąca poprzez serwis PayU, korzystanie z szybkich przelewów oraz kart płatniczych. Istnieje możliwość wniesienia opłat gotówką w recepcji DK ?KADR?.
3. Opłaty za zajęcia przyjmowane są z góry w formie ryczałtu. W związku z tym wyklucza się jakiekolwiek zwroty wniesionych opłat za zajęcia z przyczyn rezygnacji lub innych nieobecności uczestników ? dotyczy to również nieobecności usprawiedliwionych.
4. Uczestnik korzystający z zajęć może bezpłatnie uczęszczać w wykładach Retro Akademii Wiedzy.
5. W przypadku długotrwałej (powyżej 1 miesiąca) przeszkody zgłoszonej na piśmie w recepcji DK ?KADR?, dokonuje się przesunięcia wniesionej opłaty na poczet kontynuowania uczestnictwa w zajęciach w kolejnych okresach miesięcznych.
6. W poniższych miesiącach pobierane są następujące opłaty:
1) wrzesień ? 75% stałej opłaty
2) luty ? 50% stałej opłaty
3) pozostałe miesiące 100% stałej opłaty
7. Pisemne reklamacje mogą Państwo zgłaszać na adres: recepcja@dkkadr.waw.pl. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Do uczestnictwa w zajęciach może być niezbędne podanie danych osobowych wskazanych na formularzach zgłoszeniowych. Nie podanie danych może skutkować niemożnością zawarcia umowy, a tym samym skorzystania z zajęć. Administratorem Państwa danych osobowych (AD) jest Dom Kultury ?KADR? w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą w (02-697) Warszawie przy ulicy Przemysława Rzymowskiego 32. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD) możliwy jest pod adresem iod-mm@tbdsiedlce.pl. Więcej informacji na temat przetwarzania danych można uzyskać pod adresem: https://www.dkkadr.waw.pl/politykabezpieczenstwa-informacji-klauzula-informacyjna-rodo/ oraz kontaktując się z IOD lub AD na adres korespondencyjny lub pocztą elektroniczną.
Dom Kultury ?KADR? info@dkkadr.waw.pl, ul. Rzymowskiego 32
w Dzielnicy Mokotów, +48 22 843 88 81, 02?697 Warszawa
m. st. Warszawy, www.dkkadr.waw.pl, NIP: 521-14-42-401

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Retro Akademii, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i pracowników DK ?KADR?
2. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku: nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom, notorycznego nieprzygotowania do zajęć, rażącego naruszenia regulaminu Retro Akademii
3. Za szkody materialne spowodowane w Domu Kultury ?KADR? wynikające z niewłaściwego zachowania się odpowiada słuchacz Akademii Retro.
4. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
5. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Domu Kultury ?KADR?.
6. Dom Kultury ?KADR? zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem słuchaczy Akademii Retro, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie Facebook oraz You Tube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity ? D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami).
7. Informacje o Domu Kultury ?KADR? znajdziecie Państwo na stronie: www.dkkadr.waw.pl

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA
1. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Domu Kultury ?KADR?.
3. Dom Kultury ?KADR? zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem uczestników ww. sekcji, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
4. Informacje o Domu Kultury ?KADR? znajdziecie Państwo na stronie: www.dkkadr.waw.pl
5. Integralną część Regulaminu stanowi:
1) Załącznik nr 1 ? Oświadczenia i Dane kontaktowe
Dom Kultury ?KADR?, info@dkkadr.waw.pl,ul. Rzymowskiego 32
w Dzielnicy Mokotów, +48 22 843 88 81, 02?697 Warszawa
m. st. Warszawy, www.dkkadr.waw.pl, NIP: 521-14-42-401

Załącznik nr 1 ? Oświadczenia i dane kontaktowe
1. Uczestnik akceptuje warunki przedstawione w Regulaminie Domu Kultury ?KADR? i zgadza się na ich stosowanie.
Czytelny podpis ??????????????????????…………………….??.
2. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika dla potrzeb celów statutowych, archiwalnych i statystycznych Domu Kultury ?KADR? .realizacji Regulaminu Domu Kultury ?KADR? oraz kontaktu mailowego i telefonicznego z Rodzicem/Opiekunem prawnym Uczestnika.
Czytelny podpis ????????????????????????…………………….
3. Uczestnik wyraża zgodę na filmowanie/fotografowanie Uczestnika oraz wykorzystywanie wizerunku Uczestnika przez Dom Kultury ?KADR? w związku z zajęciami i w celach promocyjnych Domu Kultury ?KADR? przez czas trwania zajęć.
Czytelny podpis ?????????????????????…………………..???.
4. Uczestnik wyraża zgodę na przesyłanie na adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informację handlową w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, tj. informacje dotyczące oferty zajęć i wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Dom Kultury ?KADR?.
TAK / NIE (niepotrzebne skreślić)
Czytelny podpis ??????????????????????……………………??.
5. Uczestnik oświadcza, że stan zdrowia pozwala mu na uczestnictwo w zajęciach oraz nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że Dom Kultury ?KADR? nie ubezpiecza uczestnika zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków, ani nie udziela dalszych zabezpieczeń Uczestnika poza opisanymi Regulaminem Domu Kultury ?KADR?.
Czytelny podpis i data ??.???????????….?????????????.
Dane uczestnika zajęć:
Imię i nazwisko:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Wiek:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Adres zamieszkania ????????????????????????????????????????????????????????????????????????……..?????????..
Telefon kontaktowy ???????????????????????????????????????????????????????????????????????………..?????????..
Adres e ? mail ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????……?
Czytelny podpis i data ??.????????????????????????……….

 

 

Deklaracja Retro 2019/2020