Regulamin Retro Akademii

 

REGULAMIN
Retro Akademii w Domu Kultury Kadr

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach Retro Akademii jest zapisanie się w recepcji Domu Kultury Kadr, wypełnienie deklaracji uczestnictwa, akceptacja niniejszego regulaminu oraz uiszczenie opłaty semestralnej.
2. Zmniejszenie ilości uczestników zajęć poniżej niezbędnego minimum (ustalonego indywidualnie w każdej grupie) może skutkować likwidacją grupy zajęciowej. W zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie słuchacze Retro Akademii.
3. Dokumentem potwierdzającym obecność na zajęciach jest prowadzony przez instruktora Dziennik Zajęć.
4. Zajęcia skierowane są do emerytów i rencistów będących powyżej 50 roku życia.

OPŁATY
1. Opłata semestralna za wszystkie zajęcia Retro Akademii wynosi 50 zł (pięćdziesiąt złotych) i powinna być wnoszona przed rozpoczęciem każdego semestru.
2. Wysokość opłaty semestralnej nie ulega zmianie w związku z późniejszym terminem zapisania się do Retro Akademii.
3. Istnieje możliwość dodatkowych opłat na imprezy organizowane przez zewnętrznych partnerów Retro Akademii

Uwaga: zajęcia z malarstwa trwają dwie godziny, w przypadku gdy uczestnicy wyrażą chęć przedłużenia warsztatów, ponoszą dodatkową odpłatność w wysokości 10 zł ( dziesięć złotych) za każdą rozpoczętą godzinę. Płatność powinna być uregulowana gotówką w recepcji DK Kadr bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

FORMY PŁATNOŚCI
1. Wniesienie opłaty za uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
2. Opłatę semestralną za zajęcia w Retro Akademii można dokonać wyłącznie w recepcji DK Kadr.
3. Recepcja Domu Kultury Kadr jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 22.00.
4. Opłata semestralna ma charakter abonamentu i nie podlega zwrotom z jakiegokolwiek powodu.

ZAJĘCIA
1. I semestr zajęć Retro Akademii rozpoczyna się 03.10.2017 r. a kończy 12.01.2018 r.
II semestr rozpoczyna się 30.01.2018 r. a kończy 21.06.2018 r.
2. W trakcie sezonu przewiduje się przerwy w realizacji programu:
a. 1 listopada (środa) 2017 r.;
b. 11 listopada (sobota) 2017 r.;
c. zimowa przerwa świąteczna: od 23 grudnia (sobota) 2017 r. do 1 stycznia (poniedziałek) 2018 r.;
d. 6 stycznia (sobota) 2018 r.;
e. ferie zimowe: 15 stycznia (poniedziałek) do 28 stycznia (niedziela) 2018 r. (w przypadku zajęć dla dzieci i młodzieży);
f. wiosenna przerwa świąteczna: od 29 marca (czwartek) do 3 kwietnia (wtorek) 2018 r.;
g. od 30 kwietnia (poniedziałek) do 5 maja (sobota) 2018 r.;
h. 31 maja 2018 r.;
i. zajęcia trwają do 21 czerwca (czwartek) 2018 r.
3. W ramach opłaty słuchacze mogą korzystać z zajęć znajdujących się w bieżącej ofercie Retro Akademii.

ODWOŁYWANIE I ODPRACOWYWANIE ZAJĘĆ
1. Zajęcia mogą zostać odwołane w przypadku: choroby/usprawiedliwionej nieobecności instruktora, gdy na terenie ośrodka odbywa się impreza artystyczna lub uroczystość uniemożliwiająca przeprowadzenie zajęć, zaistnienia przypadków tzw. siły wyższej.
2. O odwołaniu zajęć uczestnicy są informowani telefonicznie, mailowo, SMS-em lub osobiście przez instruktora.
3. Retro Akademia zastrzega sobie prawo do zorganizowania zastępstwa w przypadku nieobecności instruktora prowadzącego. Odrabianie odwołanych zajęć odbywa się w terminach ustalonych w porozumieniu z instruktorem

PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. Wszystkich uczestników Retro Akademii obowiązuje bezwzględne stosowanie się do przepisów PPOŻ i BHP.
2. Decyzje w sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie podejmuje Dyrektor Domu Kultury Kadr.
3. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu Retro Akademii, poszanowania mienia placówki, przestrzegania zasad bezpieczeństwa na zajęciach i kulturalnego zachowania względem współuczestników zajęć i pracowników DK Kadr
4. Instruktor ma prawo usunąć uczestnika z zajęć w przypadku: nagannego zachowania utrudniającego zajęcia innym uczestnikom, notorycznego nieprzygotowania do zajęć, rażącego naruszenia regulaminu Retro Akademii
5. Za szkody materialne spowodowane w Domu Kultury wynikające z niewłaściwego zachowania się odpowiada słuchacz Akademii Retro.
6. Dom Kultury Kadr zastrzega sobie prawo do wykorzystywania nagrań video i zdjęć z wizerunkiem słuchaczy Akademii Retro, zarejestrowanych podczas zajęć, przeglądów i innych imprez dla potrzeb promocyjnych i reklamowych, umieszczenie na stronie internetowej www.dkkadr.waw.pl, na stronie Facebook oraz YouTube, zgodnie z art. 81 ust. z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity – D.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631; ze zmianami).
7. Informacje o Domu Kultury Kadr znajdziecie Państwo na stronie: www.dkkadr.waw.pl
8. W przypadku nieuzasadnionego uruchomienia instalacji przeciwpożarowej, kosztami związanymi z ww. zdarzeniem zostanie obciążony sprawca. Za osoby nieletnie odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie tej osoby.

Akceptuję warunki przedstawione w powyższym regulaminie i zgadzam się na ich stosowanie.
Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji celów statutowych Domu Kultury Kadr (m.in. przekazywania informacji o braku wpłat za zajęcia, informacji o zajęciach, warsztatach, wydarzeniach) zgodnie
z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 poz. 883 z 1997 r.)

……………..…………………………….………
Podpis uczestnika