RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce, jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Pragniemy Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnić o naszym przygotowaniu i wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych wynikających z RODO.

Z poważaniem,
Zespół Domu Kultury Kadr

Klauzula informacyjna RODO


Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Dom Kultury “KADR” w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Wincentego Rzymowskiego 32, 02-697 Warszawa. W celu dbałości o prawidłowość przetwarzania danych został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), który w imieniu Administratora nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl

Przetwarzanie Danych Osobowych
Domu Kultury “KADR” wykonuje zadania publiczne o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Dane gromadzone i przetwarzane są w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz działalności statutowej. Państwa dane przetwarzane na podstawach prawnych m.in ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec domu kultury, na podstawie zawartych umów oraz wyrażonych zgód. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności od czynności przetwarzania, któremu poddawane są Państwa dane osobowe, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa.

Odbiorcy Danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy następujących kategorii: obsługujące rezerwację zajęć/warsztatów, obsługujące sprzedaż biletów, hostingowe, serwis IT, obsługujące monitoring wizyjny, wysyłki biuletynów internetowych, realizacji zajęć i warsztatów statutowych a także uprawnione organy administracji publicznej na podstawie przepisów prawa.

Przechowywanie Danych
Dane osobowe przetwarzane i przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne (np. ustawa o rachunkowości do 6 lat) lub do odwołania przez Państwa zgody.

Wymaganie Dotyczące Podania Danych
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwości zawarcia umowy (np. udziału w zajęciach).

Prawa Osób
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
– prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
– prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
– prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
– prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
– prawo do przenoszenia danych
– prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej IOD.

Przekazywanie Danych Poza Obszar EU
Jest taka możliwość, ale tylko i wyłącznie za Państwa zgodą, jeżeli jesteście uczestnikami projektów międzynarodowych, których zasięg wykracza poza kraje należące do EU. Każdorazowo informacja będzie znajdować się w regulaminie. Korzystając z usług podmiotów, z którymi współpracujemy prosimy o zapoznanie się z regulaminami tych usług.

Profilowanie Oraz Zautomatyzowane Podejmowanie Decyzji

Państwa dane nie podlegają zautomatyzowanym decyzjom ani nie są profilowane.

Monitoring Wizyjny
W celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, mienia oraz danych i informacji budynek DK ?KADR? oraz jego bezpośrednie otoczenie objęte są monitoringiem wizyjnym. Administratorem danych systemu monitoringu jest DK “KADR”.

Chcę Wiedzieć Więcej
Szczegółowe podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od naszych pracowników, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Prawo Do Wniesienia Skargi
Jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się narusza obowiązujące prawo, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem właściwym Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Aktualny Kontakt do organu nadzorczego oraz sposobie wniesienia skargo umieszczony jest na stronie https://uodo.gov.pl/

Dane IOD
Inspektor Ochrony Danych
Maksymilian Michalski, iod-mm@tbdsiedlce.p