RODO

Szanowni Państwo,
Od 25 maja 2018 roku stosowane jest unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, znane w Polsce, jako RODO. Celem RODO jest wprowadzenie nowych zasad i ujednolicenie sposobu przetwarzania danych osobowych na terenie całej Unii Europejskiej. Pragniemy Państwu przekazać najważniejsze informacje opisujące nasze obecne zasady przetwarzania Państwa danych osobowych oraz zapewnić o naszym przygotowaniu i wdrożeniu standardów przetwarzania Państwa danych osobowych wynikających z RODO.

Z poważaniem,
Zespół Domu Kultury Kadr

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z zapisami art. 13 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. z 2016 r., L 119, poz. 1) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Dom Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, z siedzibą w (02-697) Warszawie przy ulicy Przemysława Gintrowskiego 32

Informujemy że na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje sferę przetwarzania danych osobowych. Z IOD można kontaktować się pod adresem mail: iod-mm@tbdsiedlce.pl

Dlaczego przetwarzamy Dane osobowe?
Do zakresu działania Administratora należy wykonywanie zadań publicznych i komercyjnych o charakterze kulturalnym, sportowym i rozrywkowym. Administrator gromadzi Państwa dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów prawa oraz Statutu Domu Kultury „KADR” w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Administratora oraz na podstawie zgód wyrażonych przez osobę której dane są przetwarzane.

Jakie dane przetwarzamy?
Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W zależności czynności przetwarzania, której poddawane są Państwa dane osobowe w DK KADR, podanie danych osobowych może być dobrowolne, niezbędne do realizacji umowy lub wymagane przepisami prawa. Przy prowadzeniu działalności przetwarzamy m.in: Imię, nazwisko, adres, telefon, email, historię transakcji (płatniczych, oraz związanych z płatnościami za usługi i bilety

Kto jest odbiorcą danych?
W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub umowy powierzenia zawarte z podmiotami świadczących usługi na rzecz Administratora.

Jak długo będziemy przechowywać twoje dane?
Dane osobowe przetwarzane przez Dom Kultury „KADR” przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub do odwołania zgody. Staramy się aby okres ich przechowywania nie był niż 3 lata. Jednakże z uwagi np. na obowiązek rozliczeń finansowo księgowych niektóre z nich będziemy przechowywać do 6 lat.

Jakie masz prawa?
Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
• dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
• żądania ich sprostowania,
• usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres iod-mm@tbdsiedlce.pl.

Czy mogę żądać zaprzestania przetwarzania moich danych?
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Chcę wiedzieć więcej. Co mam zrobić?
Podstawy konkretnych przypadków przetwarzania danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach ich niepodania, można otrzymać od pracowników DK Kadr, zapoznając się z regulaminem imprez lub kierując zapytanie na adres kontaktowy IOD lub Administratora.

Jeżeli nasze działania, wyjaśnienia nie były satysfakcjonujące
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez DK Kadr. Organem właściwym dla ww. skargi jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Plik do pobrania:

Polityka Bezpieczeństwa Informacji 24 05 2018

 

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych (IOD)

iod-mm@tbdsiedlce.pl